Algemene Voorwaarden Beeldbank

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden het Beelddepot.
Het Beelddepot: Het Beelddepot wordt in dezen vertegenwoordigd via de rechtspersoon Stichting Journallab, kantoorhoudende aan Pieter Bernagiestraat 67, 3522 DC te Utrecht.
De Beelddepotbeeldbank: de Dienst bestaande uit het tegen betaling ter beschikking stellen van Beeldmateriaal, al dan niet via een beeldbank.
Beeldmakers: fotografen, illustratoren, videografen, VR/AR-makers, graphicmakers, infographicmakers die beelden voor de Dienst van het Beelddepot maken.
Beheerder: Een door Cliënt benoemde en bij het Beelddepot bekendgemaakte medewerker van Cliënt, die een coördinerende rol vervult ten aanzien van het gebruik van een Dienst.
Bronvermelding: Vermelding van de bron en/of de auteur bij een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van Beeldmateriaal en/of Artikelen op de wijze zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst.
Cliënt: De wederpartij van het Beelddepot, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met het Beelddepot een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: De door het Beelddepot aan Cliënt te leveren dienst zoals omschreven in de Overeenkomst.
Beeldmateriaal: foto’s, video’s, infografieken en ander beeldmateriaal.
Geautoriseerde Gebruikers: De door Cliënt aan het Beelddepot bekend gemaakte personen werkzaam binnen de onderneming van Cliënt, die toegang hebben tot een bepaalde Dienst.
Inloggegevens: Gebruikersnamen en wachtwoorden die nodig zijn om toegang te krijgen tot een Dienst.
Licentiegevers: derde partijen waarmee het Beelddepot afspraken heeft gemaakt over het gebruik dat de Cliënten van het Beelddepot van een bepaalde Dienst mogen maken.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Cliënt en het Beelddepot met betrekking tot de levering van een of meerdere Diensten, alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alle wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Cliënt en het Beelddepot die in verband staan met de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit, van alle Overeenkomsten tussen Cliënt en het Beelddepot.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden het Beelddepot derhalve niet, tenzij het Beelddepot de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding namens het Beelddepot is ondertekend.
2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen het Beelddepot en Cliënt en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
2.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen het Beelddepot, in overleg met Cliënt, nieuwe bepalingen zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen

3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen het Beelddepot en Cliënt komt tot stand door:
(i) schriftelijke, mondelinge of online bestelling van een Dienst en de aanvaarding daarvan door het Beelddepot; of
(ii) doordat een offerte van het Beelddepot door Cliënt wordt aanvaard en niet overeenkomstig artikel 3.1 door het Beelddepot wordt herroepen.

4. Prijzen
4.1 Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij het Beelddepot geldende prijzen, tenzij schriftelijk bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst andere prijzen zijn overeengekomen. Alle geldende en door het Beelddepot opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten zoals die voor transmissie, research, porto en afhandeling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het Beelddepot is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op verzoek van Cliënt, aan Cliënt door te berekenen.
4.2 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

5. Levering
5.1 Geen enkel gebruik van geleverde Diensten op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens het Beelddepot heeft voldaan.
5.2 Het Beelddepot is gerechtigd de levering op te schorten zolang Cliënt niet aan al zijn voornoemde verplichtingen heeft voldaan. De opschorting geldt tot aan het moment waarop Cliënt alsnog zijn verplichtingen jegens het Beelddepot volledig is nagekomen.
5.3 Cliënt dient voor eigen rekening te zorgen voor de hard- en software die nodig is om de Diensten te kunnen gebruiken.

6. Gebruik van de Diensten
6.1 Gebruik van de Dienst geschiedt via een beveiligde website van het Beelddepot welke 24 uur per dag toegankelijk is. Indien van toepassing verschaft het Beelddepot Cliënt de benodigde Inloggegevens. Cliënt dient de Inloggegevens geheim te houden en zal alle redelijke organisatorische en technologische maatregelen nemen die nodig zijn om deze te beschermen tegen kennisname en/of gebruik door derden. Cliënt staat ervoor in dat alle personen die binnen haar organisatie werkzaam zijn alsmede eventuele Intermediairs zich eveneens aan deze verplichting houden.
6.2 Cliënt staat ervoor in en draagt ervoor zorg dat hijzelf, eventuele Intermediairs, Beheerder(s) en Geautoriseerde Gebruikers de Dienst niet in strijd met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gebruiken. Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor iedere schending daarvan door Cliënt, eventuele Intermediair(s), Beheerder(s) en/of Geautoriseerde Gebruikers. Cliënt vrijwaart het Beelddepot tegen alle aanspraken van derden, waaronder Licentiegevers, die het gevolg zijn van een dergelijke schending. Daarnaast zal Cliënt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om dergelijke schendingen te voorkomen.
6.3 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, dienen Cliënt, eventuele Intermediair(s), Beheerder(s) en Geautoriseerde Gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, welke toekomen aan het Beelddepot en derden ter zake van de Dienst, waaronder mede begrepen rechten op software en programmatuur die voor de Dienst worden gebruikt of daarvan onderdeel uitmaken, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.4 Elk gebruik van een Dienst dat in strijd is met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vormt een inbreuk op (één of meer) rechten van intellectuele eigendom van het Beelddepot en/of haar Licentiegevers. In geval van een dergelijke inbreuk door Cliënt, is Cliënt aan het Beelddepot per inbreuk een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal de bij het Beelddepot gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik of, bij gebreke daarvan, van drie maal de vergoeding die Cliënt aan het Beelddepot verschuldigd is voor het wel overeengekomen gebruik gedurende een jaar, onverminderd de overige wettelijke rechten van het Beelddepot en haar Licentiegevers, zoals het recht om daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere inbreuken en schadevergoeding te verkrijgen.
6.5 Cliënt staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn en dat zij ook overigens alle redelijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de Dienst door derden worden gebruikt of dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die op (onderdelen van) de Diensten rusten. Indien Cliënt dergelijk gebruik of inbreuk door derden constateert zal hij dit terstond melden aan het Beelddepot. Cliënt zal alle mogelijke medewerking verlenen aan het Beelddepot teneinde dergelijk gebruik of inbreuk door derden te verhinderen of te voorkomen.

 7. Uitvoering, klachten en staken van Diensten
7.1 Het Beelddepot spant zich er voor in dat de Diensten zorgvuldig tot stand komen, niet onrechtmatig zijn jegens derden, en tijdig conform de daarover gemaakte afspraken aan Cliënt worden geleverd.
7.2 Het Beelddepot behoudt zich het exclusieve recht voor om zelf de vorm en de inhoud van haar Diensten te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. Het Beelddepot heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
7.3 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen nadat het gebrek is geconstateerd of Cliënt dat gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, aan het Beelddepot te worden gemeld. Bij gebreke van een (tijdige) melding vervalt elke aanspraak jegens het Beelddepot ten aanzien van eventuele gebreken.
7.4 Na ontvangst van een klacht zal het Beelddepot zich ervoor inspannen om voor zover mogelijk en zinvol, alsnog en voor zover de klacht terecht is, binnen redelijke termijn goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
7.5 Indien het Beelddepot bepaalde Diensten of een gedeelte daarvan niet meer aanbiedt dan is zij gerechtigd de levering van deze Diensten of het betreffende gedeelte daarvan met inachtneming van een aankondigingsperiode van negentig dagen te beëindigen. Het Beelddepot is in dat geval alleen verplicht tot terugbetaling van dat deel van de reeds voor (het gedeelte van) de Diensten betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

8. Overmacht
8.1 Indien sprake is van overmacht waardoor het Beelddepot de Overeenkomst niet tijdig of correct kan nakomen heeft het Beelddepot het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige door Cliënt in verband daarmee geleden schade.
8.2 Onder overmacht wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: elke buiten de invloed van het Beelddepot liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, staking, beperkende overheidsmaatregelen, wijziging van wetgeving of rechtspraak, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit, uitval van het computernetwerk van het Beelddepot alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden, van wie zaken of diensten worden ontvangen.

9. Facturering, betaling, rente en kosten
9.1 Betaling van alle door Cliënt aan het Beelddepot verschuldigde bedragen dient te geschieden in Euro’s binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.
9.2 Het Beelddepot heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Cliënt te verlangen.
9.3 Indien Cliënt de juistheid van een factuur betwist, schort dit niet de betalingsverplichting aan het Beelddepot op.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is het Beelddepot niet aansprakelijk voor schade welke voor Cliënt dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van: een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of enige andere verplichting jegens Cliënt, fouten of vertragingen in de geleverde Diensten of onnauwkeurigheden of nalatigheden ten aanzien van de Diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het Beelddepot.
10.2 Indien het Beelddepot jegens Cliënt aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van het Beelddepot bij een éénmalige opdracht beperkt tot de hoogte van de laatste aan Cliënt verzonden factuur en bij een doorlopende Dienst waarvoor periodiek gefactureerd wordt tot de maandwaarde.
10.3 In geen geval is het Beelddepot aansprakelijk voor door Cliënt of enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de Diensten, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Diensten als gevolg van storingen, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot het intranet van Cliënt, virusverspreiding, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen data van Cliënt, handelingen van derden, elektronische betaling en wijzigingen in inbelnummers. Het Beelddepot raadt Cliënt het gebruik van een antivirusprogramma aan.
10.4 Cliënt vrijwaart het Beelddepot tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden indien deze inbreuk wordt veroorzaakt door het in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gebruiken van de Diensten door Cliënt, zijn werknemers of door Cliënt ingeschakelde derden.

11. Intellectuele eigendomsrechten, gebruik van de Diensten
11
.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten en rechten op software, op de Diensten en daarvan onderdeel uitmakende bestanddelen berusten uitsluitend bij het Beelddepot en/of haar licentiegevers.
11.2 Cliënt verkrijgt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het in de Overeenkomst uitdrukkelijk omschreven gebruik van de Diensten, welke licentie verder is beperkt tot de in de Overeenkomst omschreven gebruikswijze, doeleinden, kanalen, territorium en media. Indien de licentie mede toestemming tot publicatie omvat, dient Cliënt te allen tijde de zogenoemde persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet en artikel 5 Wet op de Naburige Rechten in acht te nemen, en is Cliënt zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde(n) en het voorkomen van schending van portretrechten.
11.3 Cliënt ziet er daarnaast op toe dat bij ieder gebruik van de Diensten en bij iedere publicatie van Beeldmateriaal, die deel uitmaken van de Diensten, daaronder mede begrepen verspreiding of publicatie binnen de eigen organisatie van Cliënt, de in de Overeenkomst vermelde wijze van Bronvermelding wordt opgenomen.
11.4 Het is Cliënt niet toegestaan de Diensten of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, direct of indirect ter verdere verspreiding aan te bieden, aan derden ter beschikking te stellen of op enigerlei wijze openbaar te maken, tenzij het Beelddepot en Cliënt dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Hieronder valt ook gebruik van Diensten voor commerciële (non-journalistieke) doeleinden.
11.5 Elk gebruik van een Dienst dat niet is overeengekomen en/of dat in strijd is met het in de Algemene Voorwaarden bepaalde vormt een inbreuk op (één of meer) rechten van intellectuele eigendom van het Beelddepot en haar licentiegevers.
11.6 Cliënt stelt het Beelddepot onverwijld op de hoogte indien Cliënt verneemt dat (onderdelen van) de aan hem geleverde Dienst(en) of enige herschreven of bewerkte versie daarvan wordt verspreid door een derde die geen licentie heeft.
11.7 Het Beelddepot is te allen tijde gerechtigd de Diensten of soortgelijke diensten en producten, die aan Cliënt worden verstrekt, evenzeer ter beschikking te stellen aan derden.
11.8 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde afdrachten van vergoedingen aan collectieve incasso-organisaties, zoals Stichting Reprorecht, in verband met het gebruik door Cliënt van de Diensten.
11.9 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Mediawet en dient er dus zelf voor zorg te dragen dat haar gebruik van de Diensten daarmee niet in strijd komt. Het Beelddepot is derhalve niet aansprakelijk voor enige aan Cliënt opgelegde boete ter zake of voor schade die Cliënt of derden dientengevolge mochten lijden. Cliënt vrijwaart het Beelddepot zowel in als buiten rechte van aanspraken van derden als gevolg van enige niet naleving door Cliënt van toepasselijke wet- en regelgeving en zal eventuele boetes en schade- en kostenvergoedingen die dientengevolge aan het Beelddepot worden opgelegd aan het Beelddepot vergoeden.

12. Wijziging
12.1 Onverminderd het bepaalde in lid 2 en verder van dit artikel zijn wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
12.2 Het Beelddepot is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke mededeling aan Cliënt, waarna de wijziging één maand na deze mededeling van kracht wordt.

13. Totstandkoming Overeenkomst
13.1 In aanvulling op eerdere artikelen komt een Overeenkomst met betrekking tot de Dienst als volgt tot stand:
(i) indien Cliënt gebruik maakt van de digitale beeldbanken van het Beelddepot: door het daadwerkelijk downloaden van Beeldmateriaal in een eigen systeem van Cliënt;
(ii) indien sprake is van (een) door het Beelddepot ongevraagd, al dan niet digitaal, toegezonden Beeldmateriaal aan Cliënt: op het moment dat Cliënt het Beeldmateriaal ontvangt en hij deze aanvaardt dan wel downloadt; of
(iii) indien Cliënt Beeldmateriaal gebruikt.

14. Levering
14.1 Beeldmateriaal wordt ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale transmissie of Cliënt verkrijgt toegang tot een digitale beeldbank van het Beelddepot.
14.2 Het Beelddepot is gerechtigd voor haar dienstverlening een kostenvergoeding aan Cliënt in rekening te brengen, waaronder in ieder geval worden begrepen afhandelingskosten. Kosten voor research en besprekingen worden volgens het geldende uurtarief berekend.
14.3 Indien een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering is overeengekomen, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Cliënt.
14.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het Beelddepot te worden gemeld.

15. Auteursrecht, portretrecht en licentie
15.1 Tenzij anders door het Beelddepot is aangegeven, berust het auteursrecht op het door het Beelddepot aan Cliënt ter beschikking gestelde Beeldmateriaal bij Beelddepot of haar licentiegevers.
15.2 Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden er geen auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom aan Cliënt overgedragen en verkrijgt Cliënt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve toestemming (licentie) tot eenmalig gebruik van het Beeldmateriaal op de overeengekomen wijze en ten behoeve van het overeengekomen doel en medium en – indien van toepassing – voor de overeengekomen oplage. Toestemming voor openbaarmaking van het Beeldmateriaal in een bepaald medium, houdt nimmer toestemming voor (gelijktijdige) openbaarmaking in een ander medium in. De toestemming (licentie) wordt beperkt uitgelegd in het voordeel van het Beelddepot en haar licentiegever.
15.3 Cliënt is niet bevoegd het Beeldmateriaal te wijzigen of te bewerken zonder voorafgaande toestemming van het Beelddepot. De auteursrechten op het gewijzigde Beeldmateriaal zullen bij het Beelddepot berusten en Cliënt zal op eerste verzoek van het Beelddepot kosteloos de benodigde formaliteiten verrichten om een volledige overdracht van alle auteursrechten aan het Beelddepot te bewerkstelligen.
15.4 Cliënt zal voorafgaande aan iedere voorgenomen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van ter beschikking gesteld Beeldmateriaal het Beelddepot op de hoogte stellen van het voorgenomen gebruik, inclusief doel, medium, duur en wijze van gebruik, en de oplage of, bij gebruik op internet, de website(s) waarop het Beeldmateriaal wordt gebruikt. Terstond na openbaarmaking van het Beeldmateriaal zal Cliënt zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de openbaarmaking aan het Beelddepot doen toekomen.
15.5 Cliënt draagt er zorg voor dat bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van ter beschikking gesteld Beeldmateriaal de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet in acht worden genomen en dat duidelijk de volgende aangegeven vermelding wordt geplaatst op of onder het Beeldmateriaal dan wel in het colofon onder verwijzing naar het desbetreffende Beeldmateriaal, tenzij op het Beeldmateriaal een andere wijze van vermelding wordt aangegeven: © Het Beelddepot 20…/Foto: [naam fotograaf en/of bureau). In het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is Cliënt tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door het Beelddepot tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de IPTC- dan wel XMP- standaards. Bij niet nakomen van de in dit artikel bedoelde verplichtingen komt aan het Beelddepot een extra vergoeding toe zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen maximaal 100% van het bedrag verschuldigd aan gebruiksrechten.
15.6 Cliënt mag het Beeldmateriaal niet herpubliceren, doorverkopen, in sublicentie geven, afnemen van behoeve van een ander, gebruiken in een downloadbaar of printbaar formaat bedoeld voor distributie, co-branden of publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (reclame-)folders, tenzij anders is overeengekomen bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst.
15.7 In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal Cliënt ervoor zorgdragen dat de beeldresolutie van het door haar op internet afgebeelde Beeldmateriaal niet groter zal zijn dan 72dpi. Cliënt spant zich er in alle redelijkheid voor in dat het op internet afgebeelde Beeldmateriaal niet kan worden verveelvoudigd door derden en dit in geen enkel geval faciliteren of actief aanbieden.
15.8 Cliënt is niet gerechtigd het Beeldmateriaal op te slaan in een digitaal archief of toestemming te verlenen aan derden om het Beeldmateriaal in een digitaal archief op te slaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Beelddepot.
15.9 In geval van gebruik van Beeldmateriaal door Cliënt dat niet schriftelijk is overeengekomen of dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, komt aan het Beelddepot een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de bij het Beelddepot gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,– per Foto, onverminderd overige rechten van het Beelddepot of haar licentiegever, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Daarnaast is Cliënt in dat geval gehouden ieder gebruik van het betreffende Beeldmateriaal met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.
15.10 Een door het Beelddepot aan Cliënt verleende licentie, heeft uitsluitend betrekking op het auteursrecht dat op de Foto zelf rust, en niet op rechten die rusten op daarop afgebeelde werken, producten, objecten of merken van derden of op de rechten van geportretteerden. Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor dat hij geen inbreuk maakt op deze rechten en dat hij – voor zover noodzakelijk – toestemming van de geportretteerde(n) en andere rechthebbende(n) verkrijgt. Het Beelddepot spant zich er desgevraagd voor in naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de betreffende rechthebbende(n).
15.11 Cliënt zal het Beeldmateriaal niet in zodanige context gebruiken dat dit schadelijk is voor het Beelddepot, haar licentiegevers, een geportretteerde of een derde, zoals maar niet beperkt tot een gebruik op een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is.
15.12 Tenzij anders vermeld is het Beeldmateriaal dat door het Beelddepot wordt geleverd niet model released of property released. Indien het Beelddepot het Beeldmateriaal onder licentie heeft verkregen en wordt vermeld als model released of property released, is Cliënt gehouden om de voorwaarden van de licentiegever omtrent gebruik van dit Beeldmateriaal in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen bij het Beelddepot worden opgevraagd.
15.13 Het Beelddepot behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van Beeldmateriaal niet toe te staan op welke grond dan ook. Het Beelddepot zal Cliënt in zo’n geval informeren. Indien reeds een licentie is verstrekt, zal deze bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken. Partijen treden dan in overleg over vervangend Beeldmateriaal of een financiële regeling.
15.14 Indien het Beelddepot met Cliënt een licentie voor gebruik op social mediaplatforms is overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van dit artikel de onderhavige voorwaarden:
a. Het Beelddepot verstrekt Cliënt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Beeldmateriaal op de overeengekomen platform(en), hierna ’de “Platform(en). Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het eenmalig publiceren van het Beeldmateriaal op het Platform, voor de overeengekomen account(s).
b. De algemene voorwaarden die de aanbieder van het Platform hanteert zijn niet van toepassing. Voor zover vereist worden deze door het Beelddepot uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Het is derden toegestaan het Beeldmateriaal enkel op hetzelfde Platform te delen, uitsluitend binnen de oorspronkelijke context. Gebruik door derden buiten het initiële Platform is een inbreuk op de auteursrechten van het Beelddepot of haar licentiegever.
15.15 Het gebruik van Beeldmateriaal geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van Cliënt; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening.
15.16 Cliënt vrijwaart het Beelddepot en diens licentiegevers zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van het in dit artikel bepaalde.

16. Vergoeding
16.1 De vergoeding die Cliënt is verschuldigd aan het Beelddepot is vermeld in de Overeenkomst en omvat de vergoeding voor het gebruik van de Dienst dat op grond van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is toegestaan.

17. Opdracht

17.1 Beeldmakers hebben het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Inclusief bij de opdrachtopgaaf zit tenminste 1 correctieronde, tenzij anders overeengekomen.
17.2 Wijzigingen in de opdracht door het Beelddepot of Cliënt om welke reden dan ook, buiten de in artikel 20.1. opgenomen correctieronde(s), komen voor rekening van het Beelddepot of Cliënt en zullen door Beeldmakers slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door het Beelddepot of Cliëntvoor akkoord is ondertekend en aan Beeldmakers is geretourneerd

18. Auteursrecht
18. 1
Het auteursrecht op de Dienst berust bij Beeldmakers.

19. Licentie
19.1 Toestemming voor gebruik van werk door de Cliënt wordt uitsluitend schriftelijk/per mailen voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Beeldmakers en het Beelddepot is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
19.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Beeldmakers, hebben bedoeld.
19.3 Het is de Cliënt niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Beeldmakers.
19.4 Tenzij anders overeengekomen, is de Cliënt niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

20. Inbreuk op auteursrecht
20.1 Elk gebruik van Dienst dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van het Beeldmakers van het Beelddepot.
20.2 Bij inbreuk komt Beeldmakers en het Beelddepot een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Beeldmakers gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Aansprakelijkheid
21.1 Het Beelddepot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de Dienst toegankelijk gemaakte content en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt als gevolg van deze inhoud ervaart. De Bronnen die onderdeel uitmaken van de Dienst kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Dit is onder meer afhankelijk van de licentieafspraken tussen het Beelddepot en Licentiegevers.

Het Beelddepot, onderdeel van het Bouwdepot, doet op dit moment onderzoek naar stigma’s rond dakloosheid in journalistieke media in Nederland. We onderzoeken de dominante begrippen in deze media, en de verandering die te zien is sinds de jaren negentig. En dat is nodig: in een grote Canadese studie bleek dat negatieve beeldvorming in de media een grote impact heeft. Het houdt negatieve associaties in stand. Zo kan het lijken alsof mensen zonder (t)huis bijna altijd een alcohol- of drugsprobleem hebben.

Volg het onderzoek via deze website of via Instagram.